Tänk om samtalet kan få bli en stund att stanna upp, reflektera tillsammans, tänka, vrida och vända, problematisera, se saker ur nya perspektiv, fördjupa förståelsen, vidga lärandet och förfina det fortsatta handlandet?

Teamcoaching

Det är skillnad mellan att arbeta i en grupp och att arbeta som en grupp!

I teamcoachingen arbetar vi med att utveckla er arbetsgrupp till att fungera på ett lärande, hållbart och framgångsrikt sätt.
Med teamcoaching kan en grupp som arbetar tillsammans utveckla sin kommunikation och sin samsyn på sitt uppdrag och sina mål. Gruppen kan få hjälp att få syn på sin egen gruppdynamik och på så sätt frigöra potentialen i gruppen. Coachingen kan leda till att skapa en trygg miljö med tydlig struktur och goda förutsättningar för lärande. Utgångspunkten är att teamet har svaren och coachens uppgift är att med aktivt lyssnande och kraftfulla frågor fördjupa samtalen som leder till att gruppen arbetar i gemensam riktning.


Individuell coaching

Det blir allt vanligare i företag och organisationer att använda sig av coaching som en form av kompetensutveckling, särskilt för ledare och chefer.
I den individuella coachingen får du stöd att bli tydlig kring dig själv, blir utmanad att se saker ur nya perspektiv samt ges möjlighet att nå de mål för din utveckling som du själv har satt upp.


Handledning


I handledning är det deltagarnas egna utmaningar/frågor/dilemman/utvecklingsområden från sin dagliga verksamhet som ligger till grund. Jag arbetar med ett lärande perspektiv utifrån era frågor och stöttar gruppen att i att skapa klarhet, tydlighet och hitta nya vägar framåt.

Jag har lång erfarenhet av att både handleda och att leda handledarutbildningar på uppdrag av bl.a. Skolverket, Högskolan Kristianstad och olika kommuner. Jag skräddarsyr både handledning och handledarutbildningar utifrån era behov och förutsättningar.

Exempel på uppdrag från 2019:

Handledning av handledare/lärare/specialpedagoger som leder sina kollegor i kollegialt lärande inom ramen för Skolverkets Samverkan för bästa skola.

Handledning av specialpedagoger med kommunövergripande uppdrag.

Kombination av handledning och handledarutbildning för en grupp rektorer, förstelärare och specialpedagoger.

Teamcoaching av ledningsgrupper och chefsgrupper från olika kommunala förvaltningar.